The abomination of desolation (or the encircling armies).

Matthew 24.15-16 = Mark 13.14 = Luke 21.20-21a.

Current mode: View.

Notes and quotes.

§ Daniel 9.24-27 (Masoretic and LXX):

שבעים שבעים נחתך על־עמך ועל־עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם ולהתם חטאות חטאת ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים׃
ותדע ותשכל מן־מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד־משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים׃
ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות׃
והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד־כלה ונחרצה תתך על־שמם׃

Εβδομηκοντα εβδομαδες εκριθησαν επι τον λαον σου και επι την πολιν Σιων συντελεσθηναι την αμαρτιαν και τας αδικιας σπανισαι και απαλειψαι τας αδικιας και διανοηθηναι το οραμα και δοθηναι δικαιοσυνην αιωνιον και συντελεσθηναι το οραμα και ευφραναι αγιον αγιων· και γνωση και διανοηθηση και ευφρανθηση και ευρησεις προσταγματα αποκριθηναι και οικοδομησεις Ιερουσαλημ πολιν κυριω, και μετα επτα και εβδομηκοντα και εξηκοντα δυο αποσταθησεται χρισμα και ουκ εσται, και βασιλεια εθνων φθερει την πολιν και το αγιον μετα του χριστου, και ηξει η συντελεια αυτου μετ οργης και εως καιρου συντελειας απο πολεμου πολεμηθησεται, και δυναστευσει η διαθηκη εις πολλους, και παλιν επιστρεψει και ανοικοδομηθησεται εις πλατος και μηκος και κατα συντελειαν καιρων· και μετα επτα και εβδομηκοντα καιρους και εξηκοντα δυο ετη εως καιρου συντελειας πολεμου και αφαιρεθησεται η ερημωσις εν τω κατισχυσαι την διαθηκην επι πολλας εβδομαδας και εν τω τελει της εβδομαδος αρθησεται η θυσια και η σπονδη, και επι το ιερον βδελυγμα των ερημωσεων εσται εως συντελειας και συντελεια δοθησεται επι την ερημωσιν.

Rather than try my own hand just yet at translating this diabolically complex passage, I will simply give a pair of standard translations. First, the New American Standard:

Seventy sevens are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. Know and understand this: From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One, the ruler, comes, there will be seven sevens, and sixty-two sevens. It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. After the sixty-two sevens, the Anointed One will be cut off and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood: War will continue until the end, and desolations have been decreed. He will confirm a covenant with many for one seven. In the middle of the seven he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him.

Next, the English Standard Version:

Seventy weeks are decreed about your people and your holy city, to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint a most holy place. Know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there shall be seven weeks. Then for sixty-two weeks it shall be built again with squares and moat, but in a troubled time. And after the sixty-two weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolations are decreed. And he shall make a strong covenant with many for one week, and for half of the week he shall put an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall come one who makes desolate, until the decreed end is poured out on the desolator.

Daniel 11.31 (Masoretic and LXX):

וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השקוץ משומם׃

Και βραχιονες παρ αυτου στησονται και μιανουσι το αγιον του φοβου και αποστησουσι την θυσιαν και δωσουσι βδελυγμα ερημωσεως.

And armies from him shall arise and profane the sanctuary fortress and set aside the perpetual sacrifice and set up the abomination of desolation.

Daniel 12.11 (Masoretic and LXX):

ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים׃

Αφ ου αν αποσταθη η θυσια δια παντος και ετοιμασθη δοθηναι το βδελυγμα της ερημωσεως ημερας χιλιας διακοσιας ενενηκοντα.

And from the time that the regular sacrifice is stopped, and the abomination of desolation is set up, there will be one thousand two hundred ninety days.

§ 1 Maccabees 1.54:

Και τη πεντεκαιδεκατη ημερα Χασελευ τω πεμπτω και τεσσαρακοστω και εκατοστω ετει ωκοδομησεν βδελυγμα ερημωσεως επι το θυσιαστηριον και εν πολεσιν Ιουδα κυκλω ωκοδομησαν βωμους.

And on the fifteenth day of Chislev, in the one hundred forty-fifth year, they built the abomination of desolation upon the altar of burnt offering, and they built altars in a circuit in the cities of Judah.

1 Maccabees 2.28, speaking of Mattathias:

Και εφυγεν αυτος και οι υιοι αυτου εις τα ορη και εγκατελιπον οσα ειχον εν τη πολει.

And he himself and his sons fled to the mountains and left behind as many things as they had in the city.

§ Paul in 2 Thessalonians 2.3-4:

Μη τις υμας εξαπατηση κατα μηδενα τροπον, οτι εαν μη ελθη η αποστασια πρωτον και αποκαλυφθη ο ανθρωπος της ανομιας, ο υιος της απωλειας, ο αντικειμενος και υπεραιρομενος επι παντα λεγομενον θεον η σεβασμα, ωστε αυτον εις τον ναον του θεου καθισαι, αποδεικνυντα εαυτον οτι εστιν θεος.

Let no one mislead you in any way, since [it will] not [happen] unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who resists and exalts himself over everyone who is called god or [every form of] religion, so that he seats himself in the temple of God, showing himself forth that he is God.

§ Didache 16.4:

Αυξανουσης γαρ της ανομιας μισησουσιν αλληλους και παραδωσουσι, και τοτε φανησεται ο κοσμοπλανης ως υιος θεου και ποιησει σημεια και τερατα, και η γη παραδοθησεται εις χειρας αυτου, και ποιησει αθεμιτα, α ουδεποτε γεγονεν εξ αιωνος.

For when lawlessness is increased they will hate one another and deliver one another up, and then shall appear the deceiver of the world as a son of God, and he will do signs and wonders, and the earth will be delivered into his hands, and he will do iniquities which have not yet happened from the age.