John the baptist.

Matthew 3.1-6 = Mark 1.2-6 = Luke 3.1-6  (John 1.19-23).


Code-switching will not work with your browser, as it does not support JavaScript.
Matthew 3. 1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννηςβαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 2 λέγων· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Matthew 3. 1 And in those days there comes along John the baptist preaching in the desert of Judea 2 saying: Repent, for the kingdom of the heavens has come near. 3 This is he spoken of through Isaiah the prophet saying: A voice of one shouting in the desert: Make ready the road of the Lord; make his paths straight. 4 But John himself had his clothing from hairs of a camel and a skin belt around his loin, but his food was locusts and wild honey. 5 Then there travelled to him Jerusalem and all Judea and all the region of the Jordan, 6 and they were baptized in the Jordan river by him, confessing their sins.
1-6 Matthew 2.19-23 / Matthew 3.7-12.
1-6 Jerome, Against the Pelagians 3.2, concerning the gospel according to the Hebrews: In evangelio iuxta Hebraeos, quod Chaldaico quidem Syroque sermone sed Hebraicis litteris scriptum est, quod utuntur usque hodie Nazareni, secundum apostolos, sive ut plerique autumant iuxta Matthaeum, quod et in Caesariensi habetur bibliotheca, narrat historia: Ecce, mater domini et fratres eius dicebant ei: Joannes baptista baptizat in remissionem peccatorum; eamus et baptizemur ab eo. dixit autem eis: Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? nisi forte hoc ipsum quod dixi ignorantia est. (In the gospel according to the Hebrews, which indeed is written in Chaldean and Syrian speech, but with Hebraic letters, which the Nazoraeans use until this day, according to the apostles, or as most term it according to Matthew, which is also held in the Caesarean library, it narrates the story: Behold, the mother of the Lord and his brothers were saying to him: John the baptist is baptizing for the remission of sins. Let us also be baptized by him. But he said to them: How have I sinned, that I should go and be baptized by him? Unless perchance this that I have just said is ignorance.)

Mark 1. 2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐ τ προφήτῃ· Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου· 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 γένετο Ἰωάννηςβαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
Mark 1. 2 Just as it has been written in Isaiah the prophet: Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your road, 3 A voice of one shouting in the desert: Make ready the road of the Lord; make his paths straight. 4 There came John, the one baptizing in the desert and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 5 And there travelled to him all of the country of Judea and all the Jerusalemites and they were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins. 6 And John was clothed with hairs of a camel and a skin belt around his loin, and was eating locusts and wild honey.
2-6 Mark 1.1 / Mark 1.7-8.
2 εν τω Ησαια τω προφητη (א B L Δ) / εν Ησαια τω προφητη (D Θ 1) / εν τοις προφηταις (A W 13 Byzantine).
3-6 Justin Martyr, Dialogue with Trypho 88.7a: Ιωαννου γαρ καθεζομενου επι του Ιορδανου και κηρυσσοντος βαπτισμα μετανοιας, και ζωνην δερματινην και ενδυμα απο τριχων καμηλου μονον φορουντος, και μηδεν εσθιοντος πλην ακριδας και μελι αγριον, οι ανθρωποι υπελαμβανον αυτον ειναι τον Χριστον· προς ους και αυτος εβοα· Ουκ ειμι ο Χριστος, αλλα φωνη βοωντος. (For, as John was situated at the Jordan and preaching a baptism of repentance, and bearing only a skin belt and clothing out of hairs of a camel, and eating nothing except locusts and wild honey, men took him to be the Christ. He himself also shouted to them: I am not the Christ, but a voice shouting.)
4 ο βαπτιζων εν τη ερημω και (א L Δ) / βαπτιζων εν τη ερημω και (A W 1 13) / ο βαπτιζων εν τη ερημω (B) / εν τη ερημω βαπτιζων και (D Θ).

Luke 3. 1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετρααρχοῦντος τῆς ΓαλιλαίαςἩρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα καὶ Καϊάφα, γένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας· 6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
Luke 3. 1 And in the fifteenth year of the leadership of Tiberius Caesar, while Pontius Pilate was leading Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and Philip his brother was tetrarch of Ituraea and of the country of Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene, 2 in the high priesthood of Annas and Caiaphas, there came the word of God upon John the son of Zacharias in the desert. 3 and he came to every region of the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 4 As it has been written in the book of the words of Isaiah the prophet: A voice of one shouting in the desert: Make ready the road of the Lord; make his paths straight. 5 Every ravine shall be filled and every mountain and hill shall be humbled, and the crooked things shall become straight and the rough roads shall become smooth. 6 And all flesh shall see the salvation of God.
1-6 Luke 2.41-52 / Luke 3.7-18.
1 Some manuscripts consistently spell τετρααρχουντος as τετραρχουντος, evidently to avoid hiatus.

John 1. 19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· Σὺ τίς εἶ; 20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι, Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· Τί οὖν; σύ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει· Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη· Οὔ. 22 εἶπαν οὖν αὐτῷ· Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.
John 1. 19 And this is the testimony of John, when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him: Who are you? 20 And he confessed and did not deny, and confessed: I am not the Christ. 21 And they asked him: What then? Are you Elijah? And he says: I am not. Are you the prophet? And he answered: No. 22 So they said to him: Who are you, that we might give an answer to those who sent us? What do you say about yourself? 23 He said: I am a voice shouting in the desert: Straighten the road of the Lord, just as Isaiah the prophet said.
19-23 John 1.1-18 / John 1.24-28.
19 προς αυτον (B C*) / post Λευιτας (Ƿ66 corrected, vid A Θ Ψ 13) / — (Ƿ66* Ƿ75 א Ccorrected L Wsupplied Δ 1 Byzantine).
21 αυτον (Ƿ66 Ƿ75 A B C L Δ Θ Ψ 1 13) / αυτον παλιν (א W).
21 τι ουν; συ Ηλιας ει (Ƿ75 C* Ψ) / τις ουν; συ Ηλιας ει (Ƿ66) / τι ουν; συ ει Ηλιας (Wsupplied) / τι ουν; Ηλιας ει συ (A Ccorrected Δ Θ 1 13 Byzantine) / Συ ουν τι; Ηλιας ει (B) / Τι ουν; Ηλιας ει (א L).
23 ερημω (Ƿ66 Ƿ75 א A B C L Δ Θ Ψ 1 13) / ερημω, ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου (W).

Notes and quotes.