Ministering to a Great Multitude

Matthew 8:1, 4:25 Matthew 12:15-16 Mark 3:7-12 Mark 3:7-12 D Mark 3:7-12 W Mark 3:7-12 D Luke 6:17-19, 4.41b Luke 6:17-19, 4.41b
1KatabanoV de
autou

apo tou orouV



25kai hkolouqhsan autw
ocloi polloi
apo thV GalilaiaV
kai DekapolewV
kai Ierosolumwn
kai IoudaiaV

kai peran tou Iordanou.
15O de IhsouV gnouV

anecwrhsen ekeiqen



kai hkolouqhsan autw
ocloi polloi


















kai eqerapeusen autouV
pantaV.









16kai epetimhsen autoiV
ina mh faneron auton
poihswsin
.
7Kai o IhsouV
meta twn maqhtwn autou
anecwrhsen
proV thn qalassan,
kai polu plhqoV
apo thV GalilaiaV
hkolouqhsen,



kai apo thV IoudaiaV
8kai apo Ierosolumwn
[kai apo thV idoumaiaV]
kai peran tou Iordanou
kai peri
Turon kai Sidwna
plhqoV polu
akou
onteV osa epoiei
hlqon proV auton
.
9Kai eipen
toiV maqhtaiV autou
ina ploiarion
proskarterh autw
dia ton oclon
ina mh qlibwsin auton

10pollouV gar
eqerapeusen,
wste epipiptein autw
ina autou *aywntai*
osoi eicon mastigaV.

11kai ta pneumata
ta akaqarta
,
otan auton eqewroun,
prosepipton autw

kai ekrazon legonteV oti
Su ei o uioV tou qeou
.
12kai polla epetima autoiV
ina mh auton faneron
poihswsin
.
7Kai o IhsouV
meta twn maqhtwn autou
anecwrhsen
proV thn qalassan,
kai polu plhqoV
apo thV GalilaiaV



kai apo thV IoudaiaV
hkolouqhsan,
8kai apo Ierosolumwn

kai peran tou Iordanou
peri
Turon kai Sidwna
plhqoV polu
akou
onteV osa epoiei
hlqon proV auton
.
9Kai eipen
toiV maqhtaiV autou
ina ploiarion
proskarterh autw
dia ton oclon
ina mh qlibwsin auton

10pollouV gar
eqerapeusen,
wste epipiptein autw
ina autou *aywntai*
osoi eicon mastigaV.

11kai ta pneumata
ta akaqarta
,
otan auton eqewroun,
prosepipton autw

kai ekrazon legonteV oti
Su ei o uioV tou qeou
.
12kai polla epetima autoiV
ina mh auton faneron
poihswsin
.
7Kai o IhsouV
meta twn maqhtwn autou
anecwrhsen
eiV thn qalassan,
kai poluV ocloV
apo thV GaleilaiaV,




kai thV IoudaiaV
8kai apo Ierosolumwn
kai thV idoumeaV
kai oi peran tou Iordanou
kai oi peri
Turon kai oi peri Sidwna
plhqoV polu
akou
santeV a epoiei
hlqan proV auton
.
9Kai eipen
toiV maqhtaiV autou
ina ploiarion
proskarterh autw
dia ton oclon
ina mh qlibwsin auton polloi

10pollouV gar
eqerapeusen,
wste epipiptein en autw
ina autou *aywntai*
osoi eicon masteigaV.

11kai pneumata
akaqarta
,
otan oun auton eqewroun,
prosepipton autw

kai ekrazon legonteV
Su ei o uioV tou qeou
.
12kai polla epeteima autoiV
ina mh auton faneron
poiwsin
.
7Kai o IhsouV
anecwrhsen
meta twn maqhtwn autou
proV thn qalassan,
kai polu plhqoV
apo thV GalilaiaV,




kai thV IoudaiaV
8kai apo Ierosolumwn

kai peran tou Iordanou
kai peri
Turon kai Sidwna
hkolouqoun autw
akou
onteV osa epoiei.

9Kai eipen
toiV maqhtaiV autou
ina ploiarion
proskarterh autw
dia ton oclon
ina mh qlibwsin auton

10pollouV gar
eqerapeuen,
wste epepipton autw
ina autou *aywntai*
osoi eicon mastigaV.

11ta pneumata de
ta akaqarta
,
otan auton idon,
prosepipton autw

kai ekrazon legonteV
Su ei o uioV tou qeou
.
12kai epetima autoiV
ina mh auton faneron
poiwsin
.
17Kai katabaV
met autwn
esth
epei topou pedeinou
,
kai ocloV
maqhtwn autou

kai plhqoV polu tou laou


apo pashV IoudaiaV
kai




allwn polewn,
18elhluqotwn akousai
autou



kai iaqhnai
apo twn noswn autwn
kai oi ocloumenoi
apo pneumatwn akaqartwn

eqerapeuonto,
19kai paV o ocloV
exhtei *ayasqe* autou,
oti dunamiV par autou
exhrceto
kai iato pantaV.



41bkrazonta kai legonta oti
Su ei o uioV tou qeou
.
17Kai katabaV
met autwn
esth
epi topou pedinou
,
kai ocloV poluV
maqhtwn autou

kai plhqoV polu tou laou


apo pashV thV IoudaiaV
kai Ierousalhm


kai thV paraliou
Turou kai SidwnoV,

18oi hlqon akousai
autou



kai iaqhnai
apo twn noswn autwn
kai oi enocloumenoi
apo pneumatwn akaqartwn

eqerapeuonto,
19kai paV o ocloV
exhtoun *aptesqai* autou,
oti dunamiV par autou
exhrceto
kai iato pantaV.



41bkrazonta kai legonta oti
Su ei o uioV tou qeou
.