Jesus' True Relatives

Matthew 12:46-50 Mark 3:31-35 D Mark 3:31-35 W Mark 3:31-35 D Luke 8:19-21 Luke 8:19-21
46Eti autou lalountoV toiV
ocloiV,idou,
h mhthr
kai oi adelfoi autou
eisthk eisan exw
zhtounteV
autw lalhsai.


47[Eipen de tiV autw,
Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

exw esthkasin
zhtounteV soi lalhsai.]
48O de apokriqeiV
eipen tw legonti autw,
TiV estin h mhthr mou
kai
tineV eisin oi adelfoi mou;
49Kai ekteinaV
thn ceira autou
epi touV maqhtaV autou
eipen
,
Idou, h mhthr mou
kai oi adelfoi mou.
50OstiV gar an poihsh
to qelhma
tou PatroV mou
tou en ouranoiV
autoV
mou adelfoV
kai adelfh
kai mhthr estin
.
31Kai ercetai

h mhthr autou
kai oi adelfoi autou
kai exw [sthkonteV]
apesteilan proV auton
kalounteV
auton.
32Kai ekaqhto
peri auton
ocloV
kai legousin autw,
Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou
[kai ai adelfai sou]
exw
zhtousin se.
33Kai apokriqeiV
autoiV legei,
TiV estin h mhthr mou
kai oi adelfoi [mou]
;
34Kai peribleyamenoV
touV peri auton
kuklw kaqhmenouV
legei
,
Ide h mhthr mou
kai oi adelfoi mou.
35OV [gar] an poihsh
to qelhma
tou Qeou

outoV adelfoV mou
kai adelfh
kai mhthr estin
.
31Kai ercetai

h mhthr autou
kai oi adelfoi autou
kai exw estwteV
apesteilan proV auton
fwnounteV
auton.
32Kai ekaqhto
proV ton oclon
kai legousin autw,
Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou
kai ai adelfai sou
exw
zhtousin se.
33Kai apekriqh
autoiV legwn,
TiV estin h mhthr mou
h adelfoi
;
34Kai peribleyamenoV
touV
kuklw kaqhmenouV

eipen,
Idou h mhthr mou
kai oi adelfoi mou.
35OV gar an poihsh
to qelhma
tou Qeou

outoV mou adelfoV
kai adelfh
kai mhthr estin
.
31Kai ercetai

autou h mhthr
kai oi adelfoi autou
kai exw estwteV
apestilan proV auton
kalounteV
auton.
32Kai ekaqhto
peri auton
ocloV
kai legousin autw,
Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

exw sthkosin
zhtounteV se.
33OV de apekriqh
kai eipen autoiV,
TiV estin h mhthr
kai oi adelfoi mou
;
34Kai peribleyamenoV
kuklw autou kaqhmenouV
touV maqhtaV
legei
,
Eide h mhthr mou
kai oi adelfoi mou.
35Kai oV an poih
to qelhma
tou Qeou

outoV mou adelfoV
kai adelfh
kai mhthr estin
.
19Paregeneto de
proV auton

h mhthr autou
kai oi adelfoi autoukai ouk hdunanto suntucein
autw dia ton
oclon.
20Aphggelh de autw
oti h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

exw esthkasin
zhtounteV se.
21O de apokriqeiV
eipen autoiV,


H mhthr mou
kai oi adelfoi mou
outoi eisin oi
ton logon tou Qeou
akouonteV kai poiounteV.
19Paregeneto de
proV auton

h mhthr
kai oi adelfoi autoukai ouk hdunanto suntucein
autw dia ton
oclon.
20Aphggelh de autw,
h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

esthkasin exw
idein qelonteV se.
21O de apokriqeiV
eipen proV autouV,


Mhthr mou
kai adelfoi mou
outoi eisin oi
ton logon tou Qeou
akouonteV kai poiounteV.