Jesus' True Relatives

Matthew 12:46-50 Mark 3:31-35 Luke 8:19-21 2Clement 9:11 Thomas 99 Ebionites 5
46Eti autou lalountoV toiV
ocloiV,
idou, h mhthr
kai oi adelfoi autou
eisthk eisan exw
zhtounteV
autw lalhsai.


47[Eipen de tiV autw,
Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

exw esthkasin
zhtounteV soi lalhsai.]
48O de apokriqeiV
eipen tw legonti autw,
TiV estin h mhthr mou
kai
tineV eisin oi adelfoi mou;
49Kai ekteinaV
thn ceira autou
epi touV maqhtaV autou
eipen
,
Idou, h mhthr mou
kai oi adelfoi mou.
50OstiV gar an poihsh
to qelhma
tou PatroV mou
tou en ouranoiV
autoV
mou adelfoV
kai adelfh
kai mhthr estin
.
31Kai ercetai

h mhthr autou
kai oi adelfoi autou
kai exw sthkonteV
apesteilan proV auton
kalounteV
auton.
32Kai ekaqhto
peri auton
ocloV
kai legousin autw,
Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou
[kai ai adelfai sou]
exw
zhtousin se.
33Kai apokriqeiV
autoiV legei,
TiV estin h mhthr mou
kai oi adelfoi [mou]
;
34Kai peribleyamenoV
touV peri auton
kuklw kaqhmenouV
legei
,
Ide h mhthr mou
kai oi adelfoi mou.
35OV [gar] an poihsh
to qelhma
tou Qeou

outoV adelfoV mou
kai adelfh
kai mhthr estin
.
19Paregeneto de proV auton

h mhthr
kai oi adelfoi autoukai ouk hdunanto suntucein
autw dia ton oclon.
20Aphggelh de autw,
h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

esthkasin exw
idein qelonteV s
e.
21O de apokriqeiV
eipen proV autouV,


Mhthr mou
kai adelfoi mou
outoi eisin oi
ton logon tou Qeou
akouonteV kai poiounteV.
11Adelfoi mou
outoi eisin oi poiounteV
to qelhma tou PatroV mou.

99Eipon oi maqetai autw,
oi adelfoi sou
kai h mhthr sou

esthkasin exw.


Eipen autoiV,
Outoi oi poiounteV
to qelhma tou PatroV mou,

outoi eisin adelfoi mou.


5Idou, h mhthr sou
kai oi adelfoi sou

esthkasin exw.TiV mou esti mhthr
kai adelfoi
;
Kai ekteinaV
thn ceira
epi touV maqhtaV

efh, Outoi eisin
oi adelfoi mou
kai h mhthr kai adelfai
oi poiounteV
ta qelhmata tou PatroV mou.